Szállítással kapcsolatos információk

Gyártóval történő szállítás esetén

Gyártói fuvarszervezés esetén a szállítás várható időpontjáról Gyártó a szállítást megelőzően 2 munkanappal SMS értesítést küld a vevőnek. Amennyiben az áru átvétele akadályba ütközik, vevő ezt köteles azonnal jelezni Gyártónak. Gyári átadás esetén a vevő az elszállítást megelőzően köteles egyeztetni Gyártóval a visszaigazolt termékek elszállítási időpontjáról. vevő csak a szabályszerűen visszaigazolt termékeket szállíthatja el.

A Gyártó tájékoztatja a vevőt, hogy az adatvédelmi előírások megtartásával kezeli a megrendeléssel, termékértesítéssel és egyéb kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos személyes adatokat, ennek megfelelően marketing célú adatkezelést (pl. hírlevélküldés) csak megfelelő jogalappal (pl. az érintett hozzájárulásával) végez.

Árak és elszámolás

A Gyártó mindenkori Árjegyzéke tartalmazza a termékek nettó és bruttó vételárát. A kereskedő ebből az árjegyzékből képzi a honlapon feltüntetett saját árait. Az Árjegyzék a Gyártó honlapján (www.semmelrock.hu) is közzétételre kerül. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított számla, illetve szállítólevél. Az árak a gyárban történő felrakási költséget is tartalmazzák. A Gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a telephelyek közti átszállítás esetén szállítási költséggel növelt árat adjon meg.

Az Árjegyzékben szereplő árak nem tartalmazzák a raklap árát, a csomagolási és a szállítási költséget; ezek a díjak az Árjegyzékben külön, a „logisztikai tarifák” részben kerülnek részletezésre. A Gyártó az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja.

A Vevő visszalépése

A Vevő visszalépése Amennyiben a vevő a megrendelt termékeket a Szerződés szerinti határidőben nem veszi át, illetve csak a termékek egy részét veszi át, a Gyártó az át nem vett termékek Szerződésben szereplő bruttó vételárának 20%-ának megfelelő összegű kötbért jogosult érvényesíteni. A Gyártó ilyen esetben követelheti a kötbért meghaladó kárát is.

Szállítási idő

A Gyártó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a vevővel egyeztetve újabb szállítási időpontot tűz ki. Ennek elmulasztása esetén a vevőt megilleti a Szerződéstől való elállás joga. A vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról.

Amennyiben a termékek Szerződés szerinti határidőben történő kiszolgálása a vevő miatt hiúsul meg, a Gyártónak jogában áll az árut a vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a Szerződés szerinti esedékességgel érvényesíteni, vagy a Szerződéstől 30 nap elteltével elállni, és az árut másnak eladni.

Gyártói fuvarszervezés

Amennyiben a terméket a vevő a Gyártó fuvarszervezésével rendeli meg, azt a Gyártó a tarifatáblázatban foglalt feltételek szerint teljesíti az alábbi körülmények figyelembevételével:

  • a) a szállítás szilárd útburkolattal megközelíthető helyre történhet, a nem megfelelő megközelíthető- ség többletköltséggel jár, amely a vevőt terheli,
  • b) építkezési (projekt) helyszín esetén a termékek lerakodása az építkezés (projekt) helyszínéül szolgáló ingatlanon kívülre történik,
  • c) ha a tehergépkocsi állásideje meghaladja a jármű-egységenkénti 1 órát, a Gyártó a vevő felé többlet- költséget számol fel,
  • d) az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, ill. az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség is a vevőt terheli,
  • e) budapest közigazgatási területén kívülre eső kirakodási (átvételi) cím esetén a behajtási engedély beszerzése a vevő feladata,
  • f) a 10 tonna alatti megrendelések esetén a szállítási határidő meghosszabbodhat

Visszáru, és annak megtérítése

A vevő megrendelése alapján többletként szállított árut a Gyártó csak írásos egyeztetés után és csak akkor veszi vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti csomagolásban van. Gyártó a termékek visszavételére nem köteles. A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számlamásolatát is. A Gyártó az általa nem kifogásolt visszárut 20% stornó díj levonásával írja jóvá. A Gyártó által visszaszállított áru szállítási költsége a vevőt terheli. A Gyártó ömlesztett árut nem vesz vissza, és nem térít meg.

Gyártó egyedi szavatossági feltétele

A Gyártó a teljesítés időpontjától számított 1 év szavatosságot vállal. [ptk. 6:163. § (1)]. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalása alapján támaszthat. A töréskárt a Gyártó abban az esetben téríti meg, ha az az adott fuvareszközzel szállított mennyiség 2%-át meghaladja. Az árut a vevő, vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni, és az esetleges kifogásokról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve a szállítólevélen azokat feltüntetni. Amennyiben a vevő az itt leírtak szerint nem jelzi kifogását, a teljesítés elfogadottnak minősül.

Átvételt követően csak a rejtett – átvételkor nem észrevehető, pl. gyártási – hibákból eredő kifogás terjeszthető elő. Minőségi kifogás alá eső termékeket továbbértékesíteni, beépíteni, vagy egyébként felhasználni tilos. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártóra nem háríthatóak át.

Szavatossági igényét a vevő kizárólag írásban, a számla és a szállítólevél csatolásával együtt jelentheti be, a hiba pontos leírásával és az azt igazoló fotókkal. A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni (ptk. 6:162. §). A betontermékek esetében esetlegesen előforduló úgynevezett mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek arányának, illetve a darabsúly kisebb mértékű eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik.

A tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérés, amennyiben ez nem befolyásolja a termék használati értékét, nem képezheti kifogás alapját. A kifogáson alapuló fizetési visszatartások– a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén – késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. Szavatossággal kapcsolatos további információk a Gyártó honlapján, a www.semmelrock.hu/tudnivalók/ Kőlexikon menüpontban találhatók.

Termékekkel kapcsolatos felelősség

  • a) A Gyártó termékeit a vevő csakis kifogástalan állapotban, és kizárólag a Gyártó útmutatásainak, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően értékesítheti tovább.
  • b) A Gyártó a felhasználási és alkalmazási körre vonatkozó adatokat és egyéb termékinformációkat is átadja a termékekkel együtt a vevőnek. A Gyártó tájékoztatja a vevőt, hogy a jelen pont szerinti infor- mációk, valamint a Gyártó termékeinek teljesítmény-nyilatkozatai elérhetőek a www.semmelrock.hu weboldalon.
  • c) A vevő köteles a vele szerződő vevőket, fogyasztókat, végfelhasználókat a termékről, annak tulajdon- ságairól, teljesítmény-nyilatkozatának elérhetőségéről tájékoztatni. (Ehhez a Gyártó a megfelelő segítséget megadja.)
  • d) A vevő a termékekkel kapcsolatos vásárlói panaszokról köteles azonnal írásban tájékoztatni a Gyártót, a hatékony ügyintézés és a szavatossági igények elbírálása érdekében.

Teljesítés

Gyári átadás esetén a Szerződés teljesítésének helye a Gyártó ócsai (2364 ócsa, bajcsy-zsilinszky u.108.) vagy felsőzsolcai (3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1., ipari park) telephelye. Az átvételt követően a vevő (vagy fuvarozója, megbízottja stb.) felelős azért a kárért, amely a terméknek a szállítás során történő teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezik.

Gyártói fuvarszervezés esetén a Szerződés teljesítésének a helye a vevő által a megrendelésben megadott szállítási cím.

A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Gyártói fuvarszervezés esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím egy 17 m hosszú, 40 tonna össztömegű járműszerelvénnyel, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas járművel az időjárási viszonyoktól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is.